Om företaget

Bejmek Elkraft AB bedriver servcie och underhåll samt teknisk konsultverksamhet inom elkraft. Företaget bildades 2007 och har 4 anställda. Verksamheten är certifierad enligt 14001. Företagets kontor finns i Södertälje.

Vi är verksamma inom ställverks området. Vi utför tjänster som bl.a. utredningar, projektering, drift/underhåll och besiktningar. Bejmek Elkraft  arbetar med modern teknik med fjärruppkoppling av mätdatorer samt övervakningsutrustning. Bejmek Elkrafts verksamhet ska kännetecknas av hög miljövetenhet och kompetens. Det personliga ansvaret hos alla medarbetare är en röd tråd genom företaget.

Kvalitepolicy

Det är Bejmek Elkrafts policy att enbart tillhandahålla tjänster med rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna skall överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. Bejmek Elkrafts ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

Det är enkelt att arbeta med Bejmek Elkraft, kommunikationsvägarna är korta och vår kompetensnivå är hög på såväl system- som detaljnivå. Det gör att vi har snabb respons och kan ge klara besked och kraftfullt stöd till våra kunder.

Miljöpolicy

Bejmek Elkraft AB har som målsättning att skapa en säker och miljöanpassad drifts och arbetsmiljö hos våra kunder.

Vi verkar för helhetslösningar i samråd med kunden, där syftet är att skapa en bättre och säkrare miljö/arbetsmiljö som även på sikt ger kostnadsbesparingar.

Vi ska följa alla miljölagar och andra krav som ställs på oss.

Vi skall ständigt förbättra oss genom våra uppsatta mål.

Vi skall förebygga föroreningar genom att:

  • tillsammans med våra kunder, sträva efter en säkrare drift och arbetsmiljö.
  • i en ständig dialog med leverantöre och konstruktörer hitta miljöförbättringar och säkerhetslösningar.
  • material och arbetsmetoder skall vara kretsloppsanpassade så lång som det är ekonomiskt och tekniskt möjligt.